Satsing på HMS og bedre samhandling - Fagforbundet

Satsing på HMS og bedre samhandling

Viktig satsing
Odd Haldgeir Larsen fra det sentrale arbeidsutvalget mener det er viktig å satse felles mot mål om bedre arbeidsmiljø (Foto: Bjørn Svalastog)

Verneombud og tillitsvalgte fra fagforeningene i Finnmark har brukt starten av fagforbundsukene på kurs i Lakselv der felles satsing på HMS har vært tema.

Bakgrunnen for kurset er først og fremst punktet i Prinsipp- og handlingsprogrammet til Fagforbundet som blant annet sier at det skal være en økt satsing på helse, miljø og sikkerhetsarbeid i perioden, samt at det skal jobbes for at verneombudene skal få bedre kår. Ett av virkemidlene er en bedre representasjon av verneombud og hovedverneombud i fagforeningsstyrene. For å få til dette er det viktig at det fokuseres på samhandling slik at en lettere kan se potenisale og muligheter for samarbeid snarere enn eventuelle problemer.

Kurset i Lakselv samlet 30 verneombud, hovedverneombud og tillitsvalgte fra lokalforeninger over hele fylket i tre dager. En av dagene var viet temaet samhandling, der Odd Haldgeir Larsen fra det sentrale Arbeidsutvalget innledet til temaet. Han ble fulgt opp av Dag Christiansen og Torstein Amdal fra omstillingsenheten i Fagforbundet som foreleste om hvordan det er mulig å oppnå samhandling mellom verneombud og tillitsvalgte for å nå felles mål om bedre arbeidsmiljø for alle.

Resten av kurset tok opp temaer og arbeidsmiljøutfordringer som en i fellesskap kan oppnå å løse på en bedre måte i sammen enn hver for seg. Med bakgrunn i det høye sykefraværet en opplever blant annet i det offentlige i dag, kan man konkludere med at det er ingen tvil om at en vil tjene på å samarbeide hvis en skal klare å oppnå et arbeidsmiljø som alle kan leve med.

 

Dag og Torstein har flere svar på hvordan oppnå samhandling

Dag og Torstein hadde flere svar på hvordan oppnå samhandling

Foto: Bjørn Svalastog