Sier fortsatt nei til evigvarende kvoter - Fagforbundet

Sier fortsatt nei til evigvarende kvoter

Fagforbundet Finnmark er ikke enige med LO, NHO og Norges Fiskarlag som ønsker at regjeringa skal videreføre hovedtrekkene i strukturordningen.

Fagforbundet Finnmark stiller seg fortsatt bak flertallet i strukturutvalget og ber regjeringen innfri målsettingen med rødgrønn fiskeripolitikk som er:

- å sikre fiskeressursene som felles eiendom

- å sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs kysten

- å sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom

Det er viktig å beholde den politiske styringen med landets fiskeriressurser. Fagforbundet Finnmark mener at fiskeriene er et være eller ikke være for å opprettholde bosettingen langs kysten. For å sikre næringsgrunnlag, bosetting, verdiskaping og bærekraftig utvikling må eierskapet til fiskeressursene tilhøre fellesskapet, og ha en overordnet nasjonal og demokratisk styring.

Strukturutvalgets flertallsinnstilling om at kvotene disponeres i 15 år er et tiltak som vi støtter ut fra målsettingen om at fiskeriressursene skal sikres som felles eiendom.

Fagforbundet Finnmark støtter også opp om regjeringens innføring av distriktskvoter. Sjøl om det er kommet en evaluering etter bare ett år som sier at effekten var marginal, så er 11 nye arbeidsplasser i Finnmark bedre enn 0.

Distriktskvoten bør videreføres , den stadfester samfunnets rett til å fordele en naturressurs  og vil i framtiden kunne gi flere arbeidsplasser langs kysten av Finnmark.

Fagforbundet Finnmark støtter Gamvik kommune i kampen om å få trålere til å levere fisken der hvor de har konsesjon for å levere denne, nemlig til fiskeindustrien i kommunen. Vi håper Gamvik kommune vil anke denne saken til Høyesterett, den er for viktig til at kampen gis opp nå.


Jorunn Romsdal
Fylkesleder Fagforbundet Finnmark