Fagforbundet Finnmark gratulerer med sykepleierdagen 12.05.2020. - Fagforbundet

Fagforbundet Finnmark gratulerer med sykepleierdagen 12.05.2020.

sykepleierdagen002.jpg

Verdens helseorganisasjon hadde planlagt at 2020 skulle være året der sykepleierne skulle markeres og det ble det, men på en litt annen måte en det som tenkt på forhånd.

Med den rådende korona situasjonen som Norge og verden forøvrig står over ble denne markeringsdagen annerledes.

Dersom noen har tvilt på viktigheten av å ha nok, kompetent helsepersonell, så er vel den tvilen borte nå. Fagforbundet vil jobbe for at denne innsikten vi har fått i den spesielle situasjonen vi er i nå skal omsettes i mer enn hyggelige markeringer på landets balkonger. Nå er tiden inne for reelt kompetanseløft, styrking av rekrutteringa og faste hele stillinger til alle landets helsearbeidere. Fagforbundet Finnmark mener at den viktigste lærdommen fra koronakrisas første, hektiske fase er, for det første at vi trenger mange typer kompetanse i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for det andre at vi må lære oss å se hverandres styrker og samhandle bedre. 

Mange sykepleiere opplever at administrative oppgaver stjeler for mye tid, det bli for liten tid til det pasientnære arbeidet og til kvalitets- og kompetanseutvikling. Fagforbundet mener at løsningen på utfordringene er bedre rekruttering av både sykepleiere og andre helsearbeidere. Vi må få bedre samhandling mellom yrkesgruppene. Mange steder har man valgt å ikke ha nok helsesekretærer, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Det gjør at sykepleiere må ta flere merkantile oppgaver og får færre å dele pleie-oppgaver med. Fagforbundet Finnmark vil ta til orde for at man i større grad utnytter det handlingsrommet som norsk helselovverk gir til å bruke riktig kompetanse til riktig oppgaver. Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig. Faste og hele stillinger skal være hovedregelen, og at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt.

Fagforbundet Finnmark gratulerer sykepleiere i sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og andre helsetjenester med den internasjonale sykepleierdagen. 

Yrkesseksjonsleder helse og sosial
Sturla Heitmann