Spørsmål og svar om gruppeforsikringen - Fagforbundet

Spørsmål og svar om gruppeforsikringen

Fagforbundets gruppeforsikring begynte å gjelde fra 1. august i år. I den forbindelse er det mange medlemmer som henvender seg til kontoret vårt for å få svar på en del spørsmål vedrørende ordningen.

For å avhjelpe noe har vi forsøkt å samle noen av de vanligste spørsmålene sammen med svarene på disse under. Som medlem er du selvsagt velkommen til å rette spørsmål om gruppeforsikringen til Fagforbundet Finnmark dersom du ikke får svar på det du lurer på her. 

Relaterte artikler: Håndtering av faktura for gruppeforsikringen

Klikk her for å laste ned denne informasjonen i doc. format

Ny  Gruppeforsikring fra 01.august 2006

Landsmøte- vedtak 

Forsikrings- dekning

fordeler

pris

økonomisk

Supplement

uføreforsikr.

viktig for kvinner

Fagforbundets konstituerende Landsmøtet 2003 og ordinært landsmøte 2005.

Ø      Vedtak om at denne gruppeforsikringen tilbys alle medlemmer i Fagforbundet.

Ø      Forsikringen er tilsvarende lik den forsikringsordningen som tidligere NHS medlemmer hadde i Vesta Forsikring.

Gruppeforsikringen har tre ulike elementer:

Ø      Gruppeliv - dødsrisikoforsikring for medlemmet.

Utbetaling på 4G  til etterlatte når medlemmet går bort.

Ø      Gruppeliv - uføreforsikring for medlemmet med utbetaling ved minst 50% varig arbeidsufør.

Erstatningen beregnes etter alder-nedtrappes i takt med alderen.

Ø      Ulykke - familieulykkesforsikring på maks 30G med invaliditetserstatning for hele familien.

Utbetaling til medlemmet og evt. ektefelle/samboer og barn ved medisinsk invalitet/varig mén som følge av ulykke.

  Fordelene ved å gå inn i en kollektiv gruppeforsikring:

Ø      Kombinasjon av dekninger

Ø      Gunstig pris.

Ø        Det kreves ingen helseerklæring.

Fagforbundets gruppeforsikring kr. 240,- pr. måned.

Ø      Betaling via AvtaleGiro kr. Kr. 237,- pr. måned (sparer kr.36 pr.år).

Økonomisk supplement.

Ø      Trygghet/økonomisk medlemsfordel.

Ø      Engangserstatningene under gruppeforsikringen er ment å være et økonomisk supplement ved overgang til lavere økonomi, når helsen svikter.

 Felleskapstanken med gruppelivsforsikringen skaper trygghet (enhver er ikke sin egen lykkessmed). Gruppeforsikringen er en solidarisk forsikring som dekker behovet for medlemmer ved død, uførhet og ulykke.

                             

Viktig med Uføreforsikring for kvinner.

Ø      Statistikk viser at flere kvinner enn menn blir uføre.

Ø      Oftere uførhet pga sykdom enn ulykke.

95% av alle uførhetstilfeller skjer som følge av sykdom og kun 5% som følge av ulykke.  

Ø      Kvinner kommer som oftest langt dårligere ut økonomisk ved uførhet enn menn.

Hva er årsaken til dette?

Ø      I snitt har kvinner mindre lønn, mindre stilling og færre arbeidsår enn menn.

Flere av våre medlemmer har deltidsstilling, fordi de ikke får høyere stillingsbrøk hos arbeidsgiver eller fordi de velger å være hjemme med små barn og senere ta seg av gamle og syke foreldre/svigerforeldre.

Ø      Dermed mindre uførepensjon.

I sum påvirker dette størrelsen på uførepensjonen, både fra Folketrygden, KLP eller andre pensjonsordninger.  

Spørsmål og svar

Dyr premie

Ingen samordning

Familieulykke og enslig medl

Ulykkesfors. følger medl. alder

Familieulykke og barn

Begge er medlem

Utbetaling ved nådd alder

Reservasjon

Samordning av behand.utg.

Ulike vilkår

Stønadskassen kommer i tillegg

Premien er dyr ;

Ø      NEI - En kollektiv forsikring er billigere enn en tilsvarende individuell forsikring.

Fordelen med en slik ordning er at mange går sammen i en gruppe, og dermed blir premien for samme forsikring lavere enn om hver enkelt skulle ha tegnet sin individuelle forsikring.

Eks: Det koster  like mye å forsikre fem 25 åringer som det vil koste å forsikre en individuell uføreforsikring  for én 50 åring.

Blir man unødig dobbelt forsikret med Fagforbundets nye gruppeforsikring i tillegg til arbeidsgiverens tariffestede gruppelivsforsikring eller medforsikret hos ektefellen?

Ø      Fagforbundets nye gruppelivsforsikring kommer i tillegg til en utbetaling fra arbeidsgiverens gruppelivsforsikring og kommer også i tillegg til evt. andre tilsvarende private forsikringer.

Ø      Det er ingen samordning av personforsikringer , mens det for skadeforsikringer derimot samordnes med tilsvarende skadeforsikringer (kollektiv hjem og bilforsikring er pr. definisjon en skadeforsikring)

Det betyr at det for ”personforsikringer” ikke foretas samordning med andre tilsvarende personforsikringer, men at en kan ha rett på å få en utbetaling fra flere forsikringsselskap/forsikringsordninger for et og samme forsikringstilfelle (det eneste som samordnes er behandlingsutgifter under ulykke).

Jeg har ingen familie, vil familieulykkesforsikringen gjelde meg?

Ø      Samlet forsikringssum under familieulykkesforsikringen er på maks 30G og for enslig medlem gjelder da hele forsikringssummen på 30G.

Ulykkesforsikring gjelder hele døgnet og i hele verden.

Ulykkesforsikringen følger medlemmets alder (opphører pr. 31.12 i det året medlemmet fyller 65 år). Det betyr at medforsikret som er eldre enn medlemmet vil være ulykkesforsikret frem til medlemmet fyller 65 år.

Gjelder ulykkesforsikringen for barn som studerer og som har meldt flytting i Folkeregistret?

Ø      Nei-Barn som har meldt flytting til Folkeregistret er ikke hjemmeboende, og omfattes derfor ikke av forsikringen.

Ø      Med barn menes menes ugifte, hjemmeboende barn under 20 år, egne barn, stebarn og adoptivbarn.

Ø      Forsikringen gjelder også egne barn under 20år, når medlemmet har bidragsplikt til barn som bor hos "mor" og har adresse i Folkeregistret hos "mor".

Vi er begge medlem i Fagforbundet. Har det da noen hensikt at begge blir med i gruppeforsikringen?

Ø      Fordel for begge å ha gruppeforsikringen, fordi dekningen ved død og uførhet kun gjelder medlemmet, mens familieulykkesforsikringen vil gjelde dobbelt opp for begge og ikke minst dobbelt opp for barn.

Det er  ingen samordning på familieulykkesforsikringen, slik at begge er dekket under hverandres familieulykkesforsikring og ikke minst vil  barn være dekket under begges ulykkesforsikring .

Er det noen utbetaling når forsikringen opphører ved fylte 65 år? Jeg vil jo betale premie på denne i mange år.

Ø      Gir ingen utbetaling når forsikringen opphører. I en privat livsforsikring betaler man et ekstra sparebeløp for å få en utbetaling ved nådd alder, ikke bare ved død. Ved den nye  gruppeforsikringen i Fagforbundet betaler en kun for risikoen ved eventuell  død, uførhet og ulykke.

Ø      Fagforbundets gruppeforsikring er å sammenligne med en brannforsikring. Kun utbetaling/erstatning når det brenner.

 Er det lovlig å kreve at folk aktivt må reservere seg mot ordningen for å unngå

 å bli med på den? Skal det ikke etter loven være slik at folk må si et aktivt ja

 for å bli omfattet?

Ø      Krav om skriftlig reservasjon fra medlemmer som ikke ønsker å bli med i gruppeforsikringen er fullt lovlig, fordi forsikringen tilbys/selges via en organisasjon/fagforbund. 

Ø      Både forarbeidene til FAL, avgjørelsen i "kollektiv hjem saken" i Høyesterett i 1967 og avgjørelser i aktsomhetsutvalget i Norges Forsikringsforbund støtter en oppfatning om at det ikke kan reises juridiske innvendinger mot en ordning som etableres av et fagforbund ved at det enkelte medlem har en aktivitetsplikt i form av reservasjon hvis de ikke skal være med i ordningen.

Viktig presisering  ::::::

Behandlingsutgifter under ulykkesforsikringen samordnes.

Ø      En viktig pressisering er at utgifter til behandling samordnes, slik at behandlingsutgifter, som følge av en ulykkesskade, kun kan kreves dekket fra ett sted.

En kan ikke kreve dobbelt opp.

Ulike ordninger av forsikringsvilkår og forsikringsdekning:

Ø      Vær oppmerksom på at forsikringsvilkår og forsikringsdekninger kan være forskjellige i de ulike ordningene.

Ø      Fagforbundets gruppeforsikring utbetales i sin helhet uavhengig av stillingsstørrelsen.

Ø      Arbeidsgivers gruppelivsforsikring kan være avhengig av stillingsstørrelse               (halv-stilling utbetal.halvparten) eller begrenset til utbetaling ved død og ulykke

Fagforbundets Stønadskasse:

Ø      Fagforbundets stønadskasse kommer i tillegg til denne Gruppeforsikring.

Ø      Livslangt medlemskap i Stønadskassen (så lenge medlemskapet varer).

Ø      Gruppeforsikringen opphører i sin helhet ut kalenderåret ved fylte 65 år.